Integritetspolicy

1. Inledning

DigiView Nordics AB (nedan kallad ”DigiView”) är måna om er integritet och vill se till att dina/era personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Godkännande av denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) är en samtyckeshandling och innebär att du godkänner DigiViews behandling av dina personuppgifter.

2. Integritetspolicyns tillämpningsområde

2.1 Omfattning

Denna Integritetspolicy är tillämplig för våra kunder och deras slutkunder, våra leverantörer samt andra samarbetspartners.

DigiViews integritetspolicy reglerar hur vi samlar in och behandlar personuppgifter för vår verksamhet som innefattar hantering av personuppgifter för att marknadsföra våra kunder mot deras målgrupper/potentiella kunder (”Tjänsten”).

Policyn reglerar även hanteringen av personuppgifter för individer hos de parter som DigiView har en affärsrelation till såsom leverantörer och samarbetspartners.

3. Behandling av personuppgifter

DigiViews hantering av personuppgifter beskrivs nedan.

3.1 För DigiViews kundföretags användare/slutkunder

3.1.1 Ändamålen med behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka Tjänsten. DigiView behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för Tjänsten eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Det gäller även känsliga personuppgifter.

DigiView behandlar dina personuppgifter för att kunna:

  1. a) tillhandahålla Tjänsten till våra kunder och erbjuda dig möjlighet att vara en del av Tjänsten,
  2. b) administrera vår relation till dig och i vissa fall kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsföring eller reklammaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja bort att ta emot några eller alla av dessa meddelanden från oss genom att följa länken ”unsubscribe” eller instruktionerna i ett e-postmeddelande vi skickar
  3. c) optimera våra kunders resultat och bidra till att de når sina målgrupper.

3.1.2 Personuppgifter

Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att DigiView behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

Nedan finner du information om vilka slags personuppgifter DigiView behandlar och hur vi kan komma att få/inhämta dessa uppgifter.

3.1.2.1 Användare/Slutkunder

De personuppgifter DigiView behandlar om dig utgår från de uppgifter våra kunder lämnar till DigiView via vår web, applikation eller genom kontakt med vår personal för vårt tillhandahållande av Tjänsten.

De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt app-id.

DigiView kan även be dig att lämna ytterligare personuppgifter men i sådana fall kommer du att få särskilt godkänna detta. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna Integritetspolicy.

3.1.2.2 Kundföretag

DigiView kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av Tjänsten samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

3.1.2.3 Leverantörer och samarbetspartners

DigiView kan komma att behandla kontaktpersoners och andra anställdas personuppgifter. Sådana personuppgifter utgörs bland annat av de uppgifter som angivits under punkt 3.1.2.1 och 3.1.2.2 och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållandet och uppföljningen av Tjänsten, för att säkerställa en bra leverans av tjänster till DigiView samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

3.2 Sparande av personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. DigiView sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in.

DigiView kommer som huvudregel att spara personuppgifter som rör:

Uppgifter enligt p 3.1.2.1 rörande våra kunder och deras slutkunder under innevarande år och därefter fem (5) år;

Kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, under avtalstiden och därefter tio (10) år.

4. Cookies och analystjänster

4.1 Cookies

DigiView använder cookies på vår webbsida. En cookie är en liten textfil som webbplatsen skickar till och lagrar på din dator eller annan enhet som används för att komma åt webbplatsen. Vi använder cookies för att optimera din upplevelse på vår webbsida. Informationen som erhålls via cookies kan även användas för marknadsföring och kommunikation.

DigiView AB använder re-marketing tjänster för att annonsera på tredje parts webbplatser till dig efter att du har besökt vår tjänst. Vi, och våra leverantörer hos tredje part, använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserat på dina tidigare besök i vår Service.

Genom att surfa på våra webbsidor accepterar du vår användning av cookies. Du kan dock rensa cookies från dina webbläsarinställningar efter ditt besök på vår webbsida eller, om du vill, inaktivera dem helt och hållet.

Observera dock att cookies aktiverar vissa funktioner på våra webbsidor och således kan DigiView inte garantera att alla funktioner på våra webbplatser fungerar som avsett om cookies inte är aktiverat.

4.2 Analystjänster

På våra webbsidor använder vi analystjänster som tillhandahålls av tredje part. Dessa analystjänster samlar in bland annat din IP-adress och information om användningen och trafiken till vår webbplats för att hjälpa oss att utveckla och anpassa våra produkter och tjänster bättre.

4.3 Länkar till tredje part

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk kommer du att styras till den tredje partens webbplats. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretess- eller integritetspolicy eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

5. Skyddet för personuppgifter

DigiView har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

DigiViews anställda är bundna av sekretess och är skyldiga att följa DigiViews regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

6. Delning av personuppgifter till tredje man

DigiView kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy. Inom ramen för Tjänsten kan personuppgifter lämnas vidare till en kund, leverantör, underleverantörer, eller samarbetspartners om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av Tjänsten.

DigiView kan även lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part, såsom DigiViews leverantörer för vår verksamhet, till exempel för administration, teknisk support, drift av IT-system. Parter som DigiView kan komma att lämna ut personuppgifter till kan befinna sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES, vilket innebär att personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EES. Om DigiView lämnar ut personuppgifter till en leverantör utanför EES kommer vi vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EES.

Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning. För det fall DigiView omfattas av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi överföra personuppgifter till den relevanta tredje parten, förutsatt att den tredje parten åtar sig att behandla personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.

7. DigiView som personuppgiftsbiträde

DigiView är personuppgiftsansvarig för vissa personuppgifter men det förekommer situationer där DigiView inte är personuppgiftsansvarig utan ett personuppgiftsbiträde åt tredje man.

När DigiView behandlar personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde sker det på uppdrag av tredje man och DigiView är då bundet av de instruktioner som DigiView fått av den personuppgiftsansvarige. I dessa situationer kan vi inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna Integritetspolicy men DigiView kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna Integritetspolicy.

8. Dina rättigheter

Du som individ har rätt att kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till DigiView få besked om vilka personuppgifter som DigiView behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

9. Ändringar i denna integritetspolicy

DigiView förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

Om du har några frågor om vår hantering av personuppgifter, kontakta Andreas Bengtsson, VD, DigiView Nordics AB, på andreas.bengtsson@digiview.se.

Senast uppdaterad 2020-11-10