Allmänna Villkor

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller mellan DigiView Nordics AB (nedan ”Leverantören”) och den Part (nedan ”Kunden”) som beställt en eller flera av Leverantörens tjänster enligt vad som framgår nedan. Leverantören och Kunden benämns nedan vad för sig som ”Part” och gemensamt ”Parterna”.

Avtalet mellan Parterna består av: (i) det samarbetsavtal som Parterna undertecknat avseende Tjänsten (nedan ”Samarbetsavtalet”); (ii) den till Samarbetsavtalet bilagda offerten med tjänstebeskrivningen där de löpande tjänster som Leverantören ska tillhandahålla Kunden enligt detta Avtal framgår (”Tjänsterna”); (iii) Leverantörens allmänna villkor (iv) Leverantörens integritetspolicy.

Ovannämnda avtalshandlingar benämns nedan ”Avtalet”. Vid motstridighet mellan avtalshandlingarna gäller dessa enligt ovan angiven ordning.

Dessa allmänna villkor ska äga tillämpning på samtliga Leverantörens leveranser av tjänster till Kunden, oavsett om tjänsterna omfattas av Avtalet eller ej.

2. Tjänstens genomförande

Parterna ska samarbeta och samråda vid Tjänsternas genomförande. Parterna ska utse varsin kontaktperson som har ansvaret för samarbetet avseende Avtalet.

Leverantören ska utföra sina åtaganden i enlighet med avtalad tjänstebeskrivning med för ändamålet lämpliga personer och på ett fackmannamässigt sätt.

Kunden ska lämna Leverantören tillgång till den information och det underlag avseende Kundens verksamhet som är erforderligt för Tjänsternas genomförande.

För det fall de på förhand överenskomna tidpunkterna enligt offerten med kort varsel ändras av Kunden och innebär merkostnader för Leverantören, förbehåller sig Leverantören rätten att fakturera denna merkostnad.

I den mån Tjänsterna ska utföras hos Kunden ska Kunden lämna Leverantören tillgång till erforderlig arbetsplats och infrastruktur. Kunden ska vidare meddela Leverantören om alla förändringar hos Kunden som kan vara av relevans för Leverantören i samband med dess utförande av Tjänsterna.

Om personuppgifter behandlas inom ramen för Tjänsterna är Kunden personuppgiftsansvarig och Leverantören personuppgiftsbiträde.

Kunden är i egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Leverantören förbinder sig att endast behandla personuppgifter i enlighet med Avtalet, kundens skriftliga instruktioner och gällande lagstiftning.

Leverantören ska ha rätt till ersättning för att följa Kundens skriftliga instruktioner om den begärda åtgärden inte framgår av Avtalet. I det fall Leverantören utför behandling av personuppgifter på Leverantörens utrustning ska Leverantören vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som överenskommits för att skydda personuppgifterna.

3. Leverans, orderbekräftelse och försening

Leverantören ska tillhandahålla Tjänsterna från avtalad startdag, vilken anges i Samarbetsavtalet. Om Leverantören ska överta ansvar från Kunden eller annan leverantör för tillhandahållande av Tjänst äger Leverantören, såvida inte annat avtalats, rätt till ersättning enligt gällande timprislista för arbete i samband med sådant övertagande.

Om Parterna avtalat om genomförande av orderbekräftelse för viss Tjänst ska sådant test genomföras av Kunden. Eventuell brist i Tjänst som upptäcks vid sådan orderbekräftelse ska dokumenteras skriftligt.

Kunden ska anses ha godkänt orderbekräftelsen om (i) Kunden meddelat sitt godkännande av orderbekräftelsen; (ii) Kunden

inte riktat befogad anmärkning mot Tjänsten inom sju dagar från det att Tjänsten levererades; (iii) Kunden använder Tjänsten (helt eller delvis) i sin verksamhet; eller (iv) Tjänsten inte i väsentligt avseende avviker från Avtalet.

För det fall Kunden i samband med orderbekräftelse riktar befogad anmärkning mot Tjänsten ska Leverantören rätta Tjänsten. Därefter ska en ny orderbekräftelse genomföras i enlighet med den procedur som anges ovan.

Tjänst ska anses vara levererad till Kunden vid den tidpunkt då slutresultatet av Leverantörens arbete gjorts tillgängligt för Kunden, oavsett om orderbekräftelse genomförts eller inte, eller annars (för det fall ingen orderbekräftelse ska genomföras) då arbetet utförts av Leverantören.

Om leverans infaller efter avtalad leveransdag på grund av omständighet som är hänförlig till Leverantören ska Leverantören anses vara i försening. Vid sådan försening ska Leverantören och Kunden gemensamt tillsätta extra resurser för att begränsa och minimera Kundens olägenhet av förseningen. Om försening som Leverantören ansvarar för förelegat i mer än fem veckor från det att Kunden skriftligen uppmärksammat Leverantören på förseningen, ska Kunden äga rätt att, som exklusiv påföljd, frånträda Avtalet om Leverantören inte inom 14 dagar från det att Leverantören erhållit skriftligt meddelande från Kunden där denne påkallar sina rättigheter enligt denna bestämmelse, har avhjälpt förseningen.

Leverantören svarar inte för försening som beror på Kunden, omständighet hänförlig till Kunden eller om förseningen beror på en omständighet hänförlig till någon underleverantör. Om försening orsakas av sådan omständighet ska Leverantören äga rätt till skälig framflyttning av avtalad leveransdag samt ersättning för merkostnader skada (direkt såväl som indirekt) och kostnader som Leverantören orsakas på grund av förseningen.

4. Pris och betalning

Tillämpliga priser och avgifter framgår av Avtalet. Alla belopp är angivna i SEK exklusive moms. Om inte annat överenskommits ska Leverantören fakturera Kunden månadsvis i förskott varvid betalning ska erläggas av Kunden senast 15 dagar efter fakturadatum.

För arbete som inte ingår i Tjänsterna utgår, i tillägg till de avgifter som anges i Avtalet, ersättning i enlighet med Leverantörens vid tidpunkten för arbetets utförande gällande timprislista. Leverantören äger vidare, såvida inget annat överenskommits, utöver avtalad ersättning för Tjänsterna, rätt till ersättning för samtliga omkostnader och utlägg som görs för Kundens räkning, såsom exempelvis inköp av varor samt anlitande av skådespelare vid produktion av marknadsföringsmaterial.

För det fall arbete ska utföras hos Kunden eller annars på annan plats än Leverantörens kontor äger Leverantören rätt att debitera Kunden för samtliga kostnader relaterade till resor, kost, kostnad för inspelningsplatser och logi. Därutöver utgår ersättning för restid enligt Leverantörens ordinarie timtaxa.

Om inte annat särskilt avtalats är tillämpliga priser och avgifter fasta under den avtalstid som anges i Avtalet. Leverantören äger dock rätt att i samband med varje årsskifte justera avtalade priser för Tjänsterna med upp till tio procent.

Vid försenad eller bristande betalning från Kunden äger Leverantören rätt att tillämpa påminnelseavgift och inkassoavgift enligt lag. Därutöver är Leverantören berättigad till dröjsmålsränta med en räntesats om tio procent per år.

Om full betalning inte mottagits inom 30 dagar från den dag då Leverantörens fordran förföll till betalning äger Leverantören därutöver rätt att: (i) omedelbart avbryta tillhandahållandet av Tjänsterna, och/eller (ii) säga upp Avtalet med omedelbar verkan samt göra gällande övriga sanktioner enligt Avtalet.

5. Ansvar för fel

Leverantören ansvarar med nedan angivna begräsningar för skada som uppstår på grund av Leverantörens försumlighet vid utförande av Tjänsten.

Om Leverantören varit försumlig vid utförande av Tjänst och Tjänsten därför inte uppfyllt överenskommen tjänstebeskrivning (nedan benämnt fel) ska Leverantören utan oskäligt dröjsmål där så är praktiskt möjligt avhjälpa felet. Leverantörens ansvar för att rätta fel gäller dock inte om (i) Kunden godkänt orderbekräftelse avseende Tjänsten; (ii) avhjälpandet skulle medföra olägenhet eller kostnader för Leverantören som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för Kunden; (iii) felet är av bagatellartad betydelse; eller (iv) Kunden inte reklamerat felet inom 30 dagar från det att den Tjänst som varit behäftad med fel levererades. Leverantörens ansvar för fel i Tjänsterna är begränsat till vad som anges ovan i denna punkt 5.

6. Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter, inkluderande, men inte uteslutande, upphovsrätt, varumärken, patent, bilder, videofilmer, design- och mönsterrättigheter, firmarättigheter, databasrättigheter samt know-how som (i) tillhandahålls eller annars görs tillgängliga för Kunden av Leverantören eller annan inom ramen för Tjänsterna eller (ii) annars uppkommit inom ramen för leveransen av Tjänsterna (”IPR”), inkluderande, men inte uteslutande, mjukvara, källkod, dokument, annonskonton, texter, bilder, layouter, designer, program, data, information, rapporter, matriser, definitioner avseende målgrupper och samtlig information på och relaterande till annonskonton och annat material och kunskap är och förblir Leverantörens exklusiva egendom.

Leverantören beviljar Kunden en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicensieringsbar begränsad rätt att använda IPR enbart inom Kundens egen

verksamhet och enbart för det syfte för vilket ifrågavarande IPR tillgängliggjorts för Kunden enligt Avtalet. Kunden äger inte rätt att helt eller delvis (i) modifiera eller mångfaldiga IPR, (ii) översätta, dekompilera, demontera eller skapa derivativa verk baserat på IPR eller (iii) överlåta, hyra ut, låna ut eller annars vidaredistribuera IPR.

För eventuella tredjepartsprodukter samt open source-programvara som inkluderats i Tjänsterna gäller istället för vad som anges ovan vad som anges beträffande nyttjande i licensvillkoren för sådan tredjepartsprodukt respektive open source-programvara. Kunden ansvarar själv för att tillse att nämnda licensvillkor efterlevs av Kunden.

7. Sekretess

Part förbinder sig utan begränsning i tid att under avtalstiden och därefter inte för tredje man avslöja Konfidentiell Information vilken Part erhåller från den andra Parten samt att endast använda sådan Konfidentiell Information för fullgörandet av detta Avtal. Med ”Konfidentiell Information” avses all information som lämnas av en Part eller som rör detta Avtal eller dess innehåll, oavsett om och hur information finns dokumenterad eller inte, med undantag för (i) information, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Parts sida mot innehållet i detta Avtal; (ii) information, som Part kan visa att han redan kände till innan han mottog den från den andra Parten; (iii) information, som Part mottagit eller kommer att motta från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne; och (iv) information som Part utvecklat självständigt och utan användning av den andra Partens Konfidentiella Information.

8. Ansvarsbegränsning

Leverantören ansvarar med nedan angivna begränsningar för skada som Leverantören orsakat Kunden genom försummelse, oavsett rättslig grund för Kundens krav.

Leverantören ansvarar inte för skada förorsakad av (i) tredjepartsprodukt eller (ii) modifieringar eller ändringar av Tjänsterna som gjorts av annan än Leverantören.

Leverantören ansvarar inte under några omständigheter för Kundens uteblivna vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust på grund av driftavbrott, förlust av data, Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller indirekt skada eller följdskada av vad slag det vara må.

Leverantörens sammanlagda och totala ansvar under Avtalet avseende en eller flera händelser (oavsett om dessa har samband med varandra eller inte) ska inte i något fall överstiga ett belopp motsvarande 15 procent av det belopp som Kunden under den till skadan direkt föregående tolvmånadersperioden betalat till Leverantören för Tjänsterna.

Leverantören ansvarar inte för skada om inte Kunden skriftligen reklamerat till Leverantören senast 30 dagar efter att Kunden upptäckt, eller bort ha upptäckt, den aktuella skadan eller förlusten.

9. Personal

Kunden åtar sig att under tiden för utförandet av Tjänsterna och för en tid av tolv månader därefter inte anställa eller söka anställa någon av de personer hos Leverantören som utför(t) Tjänsterna. Skulle Kunden anställa eller på annat sätt engagera någon av dessa personer för Kundens räkning, direkt eller indirekt, ska Kunden kompensera Leverantören med ett belopp som motsvarar tolv gånger den månadslön som personen erhållit från Leverantören.

10. Force Majeure

Part är befriad från ansvar för bristande fullgörelse av sina avtalsförpliktelser om fullgörandet av förpliktelserna förhindras eller avsevärt försvåras av omständighet som Parten inte rimligen kunnat förutse eller råda över. Som befriande omständighet ska bl. a. avses brist eller fel i elförsörjning eller telekommunikation, datavirus, dataförlust, strejk, lock-out eller annan arbetskonflikt oavsett konfliktens orsak, naturkatastrof, blixtnedslag, eldsvåda, sabotage, extrema väderförhållanden, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller annan offentlig reglering eller annan liknande omständighet.

11. Uppsägning

För det fall inget annat anges i Samarbetsavtalet gäller Avtalet tills vidare med en uppsägningstid om tre månader för vardera Part.

För det fall en fast avtalstid avtalats i Samarbetsavtalet gäller Avtalet under den avtalade perioden. För det fall ingen uppsägning av Avtalet skett senast tre månader innan utgången av nämnda period ska Avtalet automatiskt förlängas tills vidare med en uppsägningstid om tre månader för vardera Part.

Var och en av Parterna ska ha rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall den andre Parten (i) begår ett väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftligt påpekande; eller (ii) försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller kommer på obestånd.

12. Övrigt

Leverantören äger (oaktat vad som anges i punkt 7) rätt att ange Kunden som en av sina kunder i sin marknadsföring och äger då även rätt att referera till Tjänsternas omfattning och innehåll samt använda Kundens firma och varumärke samt länka till Kundens webbplats.

Utöver detta äger ingendera Part rätt att utnyttja den andra Partens namn eller varumärken/logotyper för marknadsföring av produkter och tjänster.

Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom bud, rekommenderat brev eller epostmeddelande till den andra Partens i Samarbetsavtalet angivna adress. Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda: (i) om avlämnat med bud: vid överlämnandet; (ii) om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran; eller (iii) om avsänt med epost: vid mottagandet av bekräftelse på att epostmeddelande har mottagits.

Part har inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet utan den andre Partens i förväg inhämtade skriftliga medgivande. Leverantören äger dock rätt att fritt överlåta rätten enligt Avtalet att ta emot betalningar från Kunden utan Kundens medgivande.

Tillägg till och ändringar av Avtalet ska för att vara bindande upprättas skriftligen och undertecknas av båda Parter.

Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga och muntliga åtaganden och utfästelser som har föregått Avtalet ersätts av innehållet i Avtalet.

13. Lagval och tvistlösning

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet. Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol av Stockholms tingsrätt som första instans.

Uppdaterad senast 2020-09-01.

We've changed, so our website had to change too.

We are happy to announce the SocialView re-launch: DigiView Agency, a part of Recoordinate Group!